CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

NGUYÊN TẮC BẢO MẬT

Tại Trung tâm Quản lý Tài sản số (“TSS”), chúng tôi luôn cam kết bảo vệ sự riêng tư của tất cả các thông tin cá nhân mà chúng tôi tiếp nhận được. Chính sách bảo mật này được xây dựng nhằm mục đích nên rõ cách thức mà chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ và cung cấp các thông tin cá nhân. Trong việc quản lý các thông tin cá nhân của khách hàng và nhân viên, chúng tôi sẽ luôn tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

CÁC NGUYÊN TẮC VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin cá nhân của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng tuân thủ theo các quy định của pháp luật và các thông lệ về đạo đức kinh doanh, và chỉ nhằm mục đích thực hiện các hoạt động trong phạm vi đăng ký với pháp luật. Chúng tôi sẽ giới hạn việc thu thập thông tin chỉ trong phạm vi liên quan đến những mục đích này.

Phương thức sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng theo đúng các mục đích mà các thông tin này được thu thập, hoặc những mục đích mà bạn đã đồng ý, hoặc theo yêu cầu hoặc trong phạm vi pháp luật cho phép. 

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ tổ chức, công ty nào bên ngoài TSS mà không có sự đồng ý của bạn. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ theo các thời hạn phù hợp với cá mục đích mà nó được thu thập hoặc theo các yêu cầu của luật hoặc trong phạm vi mà pháp luật cho phép.  

Chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo tính chính xác và mức độ cập nhật của các thông tin được lưu trữ theo mức độ cần thiết của các mục đích sử dụng.

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp thích hợp với độ nhạy cảm của từng loại thông tin nhằm để đảm bảo rằng các thông tin này sẽ không bị truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng một cách trái phép.

Cam kết bảo mật  

Chúng tôi cam kết rằng các thông tin cá nhân sẽ được sử dụng dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Chúng tôi đã chỉ định những cá nhân cụ thể để giám sát việc tuân thủ đối với các nguyên tắc bảo mật. 

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về chính sách bảo mật và cách thức quản lý thông tin cá nhân để bạn có thể tham khảo. 

Khi có yêu cầu bằng văn bản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn và một báo cáo mô tả quá trình lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân phù hợp với yêu cầu hoặc trong phạm vi cho phép của pháp luật. Bạn cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ các thông tin của mình và yêu cầu được sửa đổi, nếu cần thiết.

Scroll to Top