Trung tâm
Quản lý
Tài sản số

Thúc đẩy chuyển đổi số & kinh tế số, nghiên cứu khoa học và thị trường, quản trị và cung cấp giải pháp số hóa, tư vấn và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Trung tâm Quản lý
Tài sản số

Thúc đẩy chuyển đổi số & kinh tế số, nghiên cứu khoa học và thị trường, quản trị và cung cấp giải pháp số hóa, tư vấn và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Dự án đã chứng nhận NFT

Business Cerfiticate NFT

Danh sách các dự án đã đăng ký và được xác thực tại TSS

ĐƠN VỊ XÁC THỰC

Business Cerfiticate NFT

Danh sách các dự án đã đăng ký và được xác thực tại TSS

ĐƠN VỊ XÁC THỰC

Đối tác của chúng tôi

Đối tác
của chúng tôi

Hoạt động chính

01

Quản lý
& niêm yết

02

Tư vấn & tổ chức
số hóa

02

Tư vấn
& tổ chức số hóa

03

Nghiên cứu
khoa học

Đồng hành xây dựng nền kinh tế số

Đồng hành xây dựng nền kinh tế số

Đồng hành xây dựng
nền kinh tế số

Scroll to Top