SS dựa trên đặc thù ngành nghề và mô hình kinh doanh

Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực:

Chuyển đổi số, kinh tế số, số hóa tài sản, ứng dụng công nghệ số và dữ liệu thông minh; Nghiên cứu thăm dò thị trường cho các loại hình số hóa tài sản và quản lý tài sản số hóa; Nghiên cứu xây dựng luận chứng khoa học cho các chương trình, dự án, kế hoạch, chính sách kinh tế – xã hội về chuyển đổi số, kinh tế số và số hóa tài sản.

Dịch vụ khoa học và công nghệ:

Tư vấn, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số và dữ liệu thông minh trong các ngành kinh tế – xã hội;
Ứng dụng giải pháp quản trị và số hóa tài sản doanh nghiệp hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả quản lý;
Tổ chức chuyển giao, giám sát độc lập các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ về kinh tế số, số hóa tài sản;
Tổ chức hoạt động số hóa tài sản và quản lý tài sản số cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu;
Tổ chức hoạt động ươm tạo doanh nghiệp số;
Tập huấn, bồi dưỡng nhân lực phục vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ số hóa tài sản vào sản xuất kinh doanh.

Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.

Đáng tin cậy – Minh bạch – Sáng tạo – Thuận tiện – Hàng đầu